STATUT

STATUT

Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Załusk”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

  1. Towarzystwo Przyjaciół Załusk zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” •(Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
  1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.
  2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

  1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Załuski. Adres: Stowarzyszenia 09- 142 Załuski, Załuski 34 A.
  2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wsi i gminy Załuski .
  3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych or­ganizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpie­niu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 50% głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebra­niu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:

1. ochrony dóbr kultury i tradycji,

2. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

3. upowszechniania ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu,

4. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

5. wspomagania rozwoju drobnej przedsiębiorczości oraz pomoc osobom bezrobotnym,

6. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

7. promocji i rozwoju ekonomicznego regionu,

8. wspierania edukacji i rozwoju intelektualnego,

9. przeciwdziałania patologii społecznej,

10. rozwoju kulturalnego, fizycznego i wypoczynku mieszkańców a w szczególności dzieci,

11. wyrównania poziomu wiedzy dzieci i dostępu do nauki, kultury fizycznej i sportu,

12. wspierania inicjatyw społecznych na rzecz infrastruktury dróg, sieci wodno- kanalizacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnej i informatycznej,

13. wspierania dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

14. propagowania wśród mieszkańców wsi wiedzy o nowoczesnych formach gospodarowania finansami

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. współpracę z władzami gminy w zakresie realizacji zadań samorządowych zgodnych z celami statutowymi stowarzyszenia,

2. reprezentowanie opinii mieszkańców, w szczególności w zakresie działań samorządowych, na terytorium gminy,

3. wspieranie mieszkańców a w szczególności członków stowarzyszenia za pomocą dostępnych dóbr, majątku, świadczeń i innych form działalności stowarzyszenia,

4. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów stosownie do zapotrzebowania mieszkańców,

5. organizowanie spotkań, prelekcji i innych przedsięwzięć propagujących dobra kultury i tradycji,

6. organizowanie wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych, wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz wymiany międzynarodowej,

7. organizowanie imprez o charakterze kulturalno-sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

8. pomoc metodyczną oraz techniczną w organizacji wspólnot i społeczności lokalnych,

9. promowanie drobnej przedsiębiorczości i regionu za pomocą publikacji o charakterze informacyjnym oraz organizowanie spotkań informacyjnych, pokazów, wystaw itp.,

10. śledzenie zagrożeń ekologicznych o charakterze lokalnym oraz podejmowanie wszelkich działań dla zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego,

11. organizowanie i wspieranie kół zainteresowań,

12. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,

13. wydawanie pism, broszur informacyjnych i innych publikacji związanych z celami Stowarzyszenia,

14. fundowanie stypendiów,

15. pomoc materialną w szczególnych losowych sytuacjach mieszkańców,

16. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,

17. przyjmowanie darowizn i spadków od osób fizycznych lub instytucji, fundacji, stowarzyszeń,

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzy­szenia.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych,

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdol­ność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zaintereso­wana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Członkiem honorowym może być osoba o szczególnym autorytecie i zasłużona dla lokalnego środowiska.

§ 11

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do Stowarzyszenia,

b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach itp. organizowanych przez władze,

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz,

d) korzystania z dóbr i majątku oraz świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

e) noszenia odznaki organizacyjnej,

f) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,

d) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.

§12

1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 ust. 1 pkt b)-f).

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział w statutowych władzach jedynie z głosem dorad­czym

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uch­wał władz Stowarzyszenia,

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 13

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub niewypełnienia innych zobowiązań określonych § 12 pkt 3, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orze­kającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

Członkowstwo może ustać ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia .

§ 14

  1. W przypadku określonym w § 13 pkt 3 orzeka Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wyklu­czenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosow­nej uchwały lub orzeczenia.
  2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 14 pkt 1.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podej­mowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgro­madzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokop­towanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby człon­ków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad, Zarząd powiadamia członków w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

a. w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust. 2,

b. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu z zachowaniem procedury z pkt 3. – bez względu na liczbę osób uprawnionych do gło­sowania.

§19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, spra­wozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 18 ust. 3.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regula­minu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodni­czący, zastępca, sekretarz.

5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c. na umotywowane żądanie, co najmniej 4 członków zwyczajnych.

8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Za­rządowi.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad spra­wami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2. uchwalenie statutu i jego zmian,

3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

4. uchwalanie budżetu,

5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

8. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,

10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

13. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

14. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego

władze.

Zarząd

§21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwa­łami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpo­wiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z czterech członków w tym : prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4. określanie szczegółowych kierunków działania,

5. ustalanie budżetu i preliminarzy,

6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

7. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchome­go i ruchomego,

9. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

10. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skre­ślanie),

12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowa­nia kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczące­go, jego zastępcy oraz sekretarza.

3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.

4. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

3. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,

5. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem dorad­czym, w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewi­zyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 pkt 5 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a ze­branie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłosze­nia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze gromadzone zgodnie z zapisami Statutu.

§ 28

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, odsetki bankowe, darowizny, zapisy i spadki,

d) fundusze z ofiarności publicznej i ze sponsoringu,

e) wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być prze­chowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca II kwartału każde­go roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyję­ciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

5. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 7.

§ 29

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są jednoczesne podpisy trzech osób z zarządu: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: dwóch Członków Zarządu jednocześnie.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości głosów – 2/3, przy obecności:

- w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionej do głosowania liczby członków

- w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do gło­sowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosow­nych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia ma­jątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§ 31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosow­nego postanowienia Sądu Rejestrowego.

Statut w postaci >>pliku PDF<<

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>